Konzultační hodiny ve zkouškovém období letního semestru 2019/20

Ve zkouškovém období budou konzultační hodiny probíhat v následujících termínech:
pondělí:  14.00-16.00
čtvrtek:   14.00-15.00


Konzultační hodiny

Podmínky získání zápočtu

Statistika (KMI/PSTAT)

Nutnou podmínkou k získání zápočtu z předmětu Statistika (KMI/PSTAT) pro studenty v prezenční formě studia je dostatečná (tj. minimálně 75%) účast na cvičeních - tato podmínka již díky přerušení prezenční výuky v důsledku vyhlášení nouzového stavu neplatí.

Dále budou během semestru psány dvě průběžné písemné práce. K získání zápočtu je nutné dosáhnout alespoň 60 % z celkového množství bodů v každé písemce. V případě neúspěchu alespoň v jedné písemce, bude možnost psát opravný test, ve kterém bude učivo za celý semestr -- tato podmínka se zredukovala na psaní jediné písemky, která bude obsahovat učivo z témat Popisná (deskriptivní) statistika a Pravděpodpbnost. Pro případnou opravnou zápočtovou písemku zůstávají v platnosti původní pravidla.

podmínky zápočtu

Podklady k cvičením

Níže naleznete prezentace používané v jednotlivých týdnech výuky.

1. týden

Popisná statistika - sumační symbolika, statistické proměnné (veličiny), typy veličin, četnosti, tabulky četností, kontingenční tabulky.

2. týden

Popisná statistika - modus, distribuční funkce, kvantily.

3. týden

Popisná statistika - míry polohy (první a druhý obecný moment) a variability (rozptyl, směrodatná odchylka, veriační koeficient).

4. týden

Popisná statistika - geometrický a harmonický průměr.

5. týden

Počet pravděpodobnosti - náhodné jevy, operace s náhodnými jevy, pravděpodobnost náhodných jevů.

6. týden

Počet pravděpodobnosti - Podmíněná pravděpodobnost.

7. - 9. týden

Počet pravděpodobnosti - Náhodná veličina, diskrétní náhodná veličina (binomické, hypergeometrické a poissonovo rozdělení pravděpodobnosti) .

10. týden

Počet pravděpodobnosti - Spojitá náhodná veličina (rovnoměrné, exponenciální a normální rozdělení pravděpodobnosti) .

11. týden

Bodové a intervalové odhady.

12. týden

Testy hypotéz

13. týden

Regresní a korelační analýza

Vyzkoušejte se ...

Níže uvedené testy vám umožní předem ověřit své znalosti. Pro plnohodnotné použití je nutno soubory předem stáhnout na disk (levé tlačítko myši + uložit odkaz jako...) a prohlížet v používaném zařízení.

Popisná statistika I

Popisná statistika - sumační symbolika, četnosti, typy proměnných, statistické pojmy.

Popisná statistika II

Popisná statistika - momenty, transformace dat, průměry, kvantily, různé.

Pravděpodobnost

Pravděpodobnost - množiny a jevy, pravděpodobnost I, pravděpodobnost II, podmíněná pravděpodobnost, diskrétní rozdělení, spojitá rozdělení.

Tabulky a spol.

Níže naleznete tabulky s distribučními funkcemi vybraných rozdělení náhodné veličiny a tabulku se vzorci, kterou můžete používat u zkoušky.

Vzorečky

Tabulka se zorci, kterou lze používat u zkoušky.

Normální rozdělení

Distribuční funkce náhodné veličiny s normovananým normálním rozdělením

Studentovo rozdělení

Distribuční funkce náhodné veličiny se Studentovým rozdělením.

Chí-kvadrát rozdělení

Tabulka s kvantily chí-kvadrát rozdělení.

Fischerovo rozdělení

Tabulky s kvantily Fischerova rozdělení.