FŽP UJEP KSPV

Mgr. Karel Šemík

advokát a odborný asistent, Katedra práva a politologie, FSE
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54, 400 01 Ústi nad Labem
tel.: +420 - 475 284 613/611
e-mail: karel.semik@ujep.cz


Hlavní stránka

Právní předpisy v průmyslu (1PRA4, letní semestr 2013), Katedra společenských věd FŽP UJEP

Aktuálně !!

Předmět spoluvyučuje v LS 2013 Mgr. František Nesvadba
Rozsah testu dle probrané látky.
Zápisy do indexů - na FSE Moskevská v konz.h. (č. 113) nebo před dalším testem (koná-li se). Viz hlavní stránka.

Základní okruhy pro test:

Nehmotné statky:

- průmyslová práva obecně, mezinárodní úmluvy
- patentové právo, průmyslové vzory, užitné vzory
- ochranné známky, označení původu, obchodní tajemství

Nekalá soutěž:

- nekalá soutěž dle § 44 - 52 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
- ochrana hospodářské soutěže (kartely, dominance, koncentrace) zákon č. 143/2001 Sb.

Ochrana spotřebitele:

- zákon o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb., obecně zákon o České obchodní inspekci
- zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb.
- zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
- obecně zákon o obecné bezpečnosti výrobků
- povinnost přijímat zákonné peníze (vyhl. ČNB č. 37/1994 Sb.), limitace oběhu hotovosti (zákon č. 61/1996 Sb., č. 254/2004 Sb.)
- zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti (č. 253/2008 Sb.), zákon o cenách
- související úprava, např. v živnostenském zákoně (označení provozovny, doklady o koupi)
- související úprava označování potravin (pivo - § 11 - 12 vyhl. č. 335/1997 Sb., víno - § 16 an. zákona č. 321/2004 Sb.)

Bezpečnost práce, odpovědnost za škodu

- zákoník práce č. 262/2006 Sb. vybrané části (§ 101-108 bezpečnost, § 248 an.+ § 365 an. náhrada škody)
- občanský zákoník č.40/1964 Sb. vybrané části (§ 415 - § 420a, § 442 an. náhrada škody)

Rozsah:

dle přednášek, výše uvedených zákonů a sylabu
učební zdroje: viz sylabus ve STAGu
internet: Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká obchodní inspekce.

konzultace a kontakt: viz hlavní stránka a stránky Fakulty sociálně ekonomické

Test:

zápočtový test s psanými otázkami, pro udělení zápočtu nutné min. 75% správných odpovědí, popř. zadaná zápočtová práce* * *
Advokát Ústí nad Labem Mgr. Karel Šemík