Podmínky přijímací zkoušky z matematiky


Přijímací zkouška z matematiky je v roce 2014 konána formou písemného testu.

Každý test obsahuje 30 otázek. U každé otázky je výběr ze čtyř navržených odpovědí. Správná je vždy právě jedna z nich.


Test je rozdělen na dvě části. První část obsahuje deset otázek a každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Druhá část obsahuje dvacet otázek a za každou správně nalezenou odpověď uchazeč získává dva body. Za špatné odpovědi se body neodečítají. Uchazeči o studium mají na nalezení a označení správných odpovědí 50 minut.


Během zkoušky je možné používat pouze psací potřeby. Není povoleno užívání dalších pomůcek, jako jsou např. technická zařízení (kalkulačka, mobil, apod.), nebo písemné materiály (matematické tabulky, výpisky, apod.).


Požadovaná úroveň znalostí dále vyjmenovaných tématických okruhů odpovídá knize Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN, Praha 1972. (Lze i pozdější vydání.) Těmto vybraným tématickým okruhům se věnujeme též v rámci nepovinných, leč hrazených přípravných kurzů k přijímacímu řízení.

Tématické okruhy


Přijímací zkouška z matematiky bude konána především z následujících témat.


Základní logické pojmy, množiny

Výroková logika, množiny, vztahy mezi množinami, množinové operace, číselné obory.


Základní početní operace

Vlastnosti reálných čísel, početní výkony se zlomky a mnohočleny, absolutní hodnota čísla, procenta, poměry.


Funkce

Pojem funkce, graf funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, vlastnosti funkcí: sudá, lichá periodická, prostá, rostoucí, klesající, monotónní funkce; základní elementární funkce: lineární, kvadratická, exponenciální, logaritmická, goniometrická funkce; inverzní funkce, složená funkce, funkce s absolutní hodnotou.


Rovnice a nerovnice s jednou neznámou

Obor řešení rovnice a nerovnice, kořeny rovnice a nerovnice, úpravy rovnice a nerovnice, grafické řešení, lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, goniometrické rovnice a nerovnice, iracionální rovnice, rovnice s parametrem, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou.


Soustavy rovnic a nerovnic o několika neznámých

Sčítací, dosazovací a kombinovaná metoda řešení soustav rovnic a nerovnic, grafické řešení soustavy rovnic a nerovnic, soustavy lineárních rovnic a nerovnic, počty řešení soustav rovnic a nerovnic.


Posloupnosti

Rekurentní a funkční vyjádření posloupnosti, aritmetická a geometrická posloupnost, vyjádření n-tého členu posloupnosti, součet prvních n členů posloupnosti, rostoucí, klesající posloupnost.


Kombinatorika a statistika

Permutace, variace, kombinace (bez opakování a s opakováním), n-faktoriál, kombinační čísla a jejich vlastnosti, binomická věta, prostý a vážený aritmetický průměr, absolutní a relativní četnosti.

Testy z matematiky z roku 2013

Během přijímacího řízení v roce 2013 byly použity celkem 4 verze testů.

4.6.2013 Verze G
Verze H
Verze K
Verze L

Odpovědi

Odpovědi k jednotlivým verzím jsou uvedeny v souboru sablony.pdf. Správné odpovědi jsou uvedeny světle modrou barvou.